Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Σκοπός η μείωση του λειτουργικού κόστους και η περαιτέρω βελτιστοποίηση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης σας.
Service Top Image

Σκοπός η μείωση του λειτουργικού κόστους και η περαιτέρω βελτιστοποίηση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης σας.

Καταγράφουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας , εντοπίζουμε τα προβλήματα της, μελετάμε τον τρόπο λειτουργίας της και προτείνουμε λύσεις.

 1. Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες επικοινωνίας των δύο εταιριών (αποστολής στοιχείων για την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος). Από την ημέρα της υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ των δύο εταιριών μέχρι την ημέρα που θα βγει Live το ηλεκτρονικό κατάστημα.
 2. Εύρεση προσωπικού για e shop manager (ανάρτηση αγγελίας, πραγματοποίηση συνεντεύξεων, επιλογή short list)
 3. Οργάνωση και καταγραφή της ορθής διαδικασίας του ηλεκτρονικού καταστήματος (με αποτέλεσμα την μείωση λειτουργικού κόστους και την αποφυγή λαθών)

Συγκεκριμένα οργάνωση για τα ακόλουθα :  

 • Διαδικασία εκτέλεσης εργασιών ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Διαδικασία διαχείρισης και ενημέρωσης της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Διαδικασία διαχείρισης προϊόντων και κατηγοριοποίηση αυτών στο site  και στο ERP
 • Διαδικασία ενημέρωσης του site με νέα προϊόντα, αποθέματα και προσφορές
 • Διαδικασία παραγγελιών και διεκπεραίωση πωλήσεων και φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα διακίνησης
 • Διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών και διαχείριση παραγγελιών
 • Διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Διαδικασία αποστολής μεταξύ αποθήκης και εταιρίας ταχυμεταφορών
 • Διαδικασία επιστροφής προϊόντων
 • Διαδικασίες οργάνωσης και ελέγχου μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογιστηρίου (έλεγχος εισπράξεων αντικαταβολών, κτλ).
 • Καταγραφή των κειμένων πως γίνεται η κάθε διαδικασία στις παραγγελίες , επιστροφές προϊόντων, ποιοι είναι οι τρόποι αποστολής, τρόποι πληρωμής κτλ
 • Καταγραφή των κειμένων Πολιτική απορρήτου, Επιστροφές Προϊόντων, Όροι Χρήσης, Τρόποι Αποστολής, Τρόποι Πληρωμής, ασφάλεια συναλλαγών κα.

Υπηρεσίες  Ανθρώπινου Δυναμικού

∆ιενεργούμε συστηματικό έλεγχο και υποβάλλουμε προτάσεις βελτίωσης στη συνολική ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού. Πιο συγκεκριμένα, αξιολογούµε και στη συνέχεια προτείνουμε βελτιώσεις στη στρατηγική και στην οργάνωση του τμήματος Ανθρώπινου ∆υναµικού, στα συστήματα και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, στην κουλτούρα της επιχείρησης, στην οργάνωση της σε δομές και διαδικασίες, στη διαχείρισηαπόδοσηςκαιανταµοιβών,στοσύστηµαπροσλήψεων,στηναξιολόγησητουστελεχιακούδυναµικούκαιστον προγραµµατισµό εκπαίδευσης και ανάπτυξης

 

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση στις πολιτικές της εταιρείας
 • Σχεδιασμό και ενεργοποίηση οργανωτικής δομής εταιρίας (οργανόγραμμα, διαβάθμιση θέσεων εργασίας)
 • Σύνταξη νέων περιγραφών θέσεων εργασίας και οργανογράμματος
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες των διευθυντών και του προσωπικού, σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες
 • Σύνταξη ,εφαρμογή και παρακολούθηση εταιρικών διαδικασιών
 • Διαδικασία επιλογής και πρόσληψη προσωπικού. Επιλογή προσωπικού και διαχείριση διαδικασιών προσλήψεων, αποχωρήσεων και ανανεώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
 • Αξιολόγηση των εργαζομένων, προκειμένου να αναδειχθούν οι αποδοτικότεροι από αυτούς και να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσω προαγωγών.
 • Διαχείριση, έλεγχος και υποβολή ωραρίου εργασίας προσωπικού με κυλιόμενες βάρδιες και ρεπό
 • Τήρηση αρχείων αδειών/ασθενειών, φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου εργαζομένων και ενημέρωση όλων των σχετικών συστημάτων
 • Διαχείριση του συστήματος αξιολόγησης και απόδοσης της εργασίας
 • Συντονισμός και διαχείριση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας
 • Ενημέρωση της διοίκησης και προτάσεις χειρισμού σχετικά με εργασιακά θέματα, μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις εκάστοτε αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας
 • Επίλυση θεμάτων των εργαζομένων με συναισθηματική σταθερότητα σε συνεργασία με τους εκάστοτε διευθυντές/υπεύθυνους
 • Συντονισμός εκπαιδεύσεων.

Υπηρεσίες  Εσωτερικού Ελέγχου

 • Σύνταξη ,εφαρμογή και παρακολούθηση εταιρικών διαδικασιών
 • Διαμόρφωση ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου βάσει της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (risk assessment)
 • Διενέργεια αξιολόγησης επαγγελματικού κινδύνου και ορισμός περιοχών ελέγχου
 • Αναφορά ευρημάτων των ελέγχων στη διοίκηση της εταιρείας  Ενημέρωση και βελτίωση του προγράμματος, των εργαλείων και των τεχνικών του εσωτερικού ελέγχου
 • Διαχείριση του συστήματος ποιότητας ISO 9001 , HASP και διενέργεια ετήσιων ελέγχων ανασκόπησής του
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης των τμημάτων και του προσωπικού με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου
 • Προετοιμασία αναφορών προς τη διοίκηση της εταιρείας .
ΕΣΠΑ